Marcel Roele

Marcel Roele Marcel Roele (1961) is freelance publicist (onder andere voor HP/De Tijd), researcher (onder andere voor tv-documentaires) en spreker voor het bedrijfsleven en universiteiten. Hij studeerde af als politicoloog, maar specialiseerde zich daarna in de sociobiologie (het verklaren van menselijk gedrag met behulp van de evolutietheorie).

Hij is auteur van drie boeken: De eeuwige lokroep: over seks, sekseverschillen en relaties; De mietjesmaatschappij: over politiek incorrecte feiten; en De menselijke soort. Als discussiegast treedt hij af en toe op in tv- of radioprogramma's, bijvoorbeeld Buitenhof en Dinsdag Desmet. Tot het meer provocerende deel van zijn oeuvre behoren artikelen over de invloed van genen en hormonen op verschillen tussen individuen, de seksen en etnische groepen in intelligentie, persoonlijkheidskenmerken en gezondheid.

Momenteel is hij vooral een veelgevraagde kritische spreker over kwesties als diversiteit, innovatie en emancipatiebeleid bij het bedrijfsleven.

Roele is een groot voorstander van economische en persoonlijke vrijheid en spreekt zich consequent uit tegen vormen van overheidsdwang, censuur en beknotting van de rechten van het individu, die heden ten dage vaak vermomd gaan als maatregelen die 'voor ons aller bestwil zijn.'

Marcel Roele

Artikelen

Hieronder enkele artikelen die Marcel Roele heeft geschreven.

De motor der vooruitgang
Europeanen en hun afstammelingen bepalen de wereldcultuur. De Amerikaanse politicoloog Charles Murray geeft in zijn boek Human Accomplishment een overzicht van 3500 mijlpalen in de ontwikkeling van wetenschap, cultuur en techniek in de afgelopen 2500 jaar. Maar liefst 94 procent van de uitvindingen die het dagelijks leven van alle wereldbewoners beheersen, zijn in Europa en Noord-Amerika gedaan.

Was Hitler links?
Stel er wordt een politieke partij opgericht die zichzelf socialistisch noemt en in haar programma heeft staan dat de staat de plicht heeft ervoor te zorgen dat alle burgers in hun levensonderhoud kunnen voorzien of door de staat worden onderhouden. In andere programmapunten belooft de partij: uitbreiding van sociale voorzieningen; goede gezondheidszorg en dito onderwijs die toegankelijk zijn voor iedereen; onteigening van grond ter voorkoming dat particulieren ermee speculeren; nationalisatie van bedrijven die een monopolie hebben en winstdeling bij grote bedrijven.

Diefstal wordt gedoogd
Dankzij een langdurig beschavingsoffensief bereikte de criminaliteit in de jaren vijftig een historisch laagtepunt. Wat duizenden jaren had gekost om te bereiken, werd in enkele decennia verkwanseld: de criminaliteit loopt de spuigaten uit. De orde kan nog wel hersteld worden, maar dan moeten we dat niet aan de politie overlaten.

Het gevaar van democratie
Professor Hoppe is duidelijk niet enthousiast over democratie. “Het is een systeem dat bijna garandeert dat iemand wordt gekozen die het land schade berokkent,” laat hij telefonisch weten. “Premiers en presidenten zijn demagogen zonder morele scrupules. Ze zullen beloften doen – bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, gezondheidszorg en onderwijs – waarvan ze weten dat ze die niet waar kunnen maken. En denk je dat ze een woord durven zeggen waarmee ze de massa idioten van zich vervreemden die zich verzamelt aan de publieke trog, hongerend naar een baantje, uitkering of subsidie van de overheid – in ruil voor hun stem?”

Roele is een groot voorstander van economische en persoonlijke vrijheid en spreekt zich consequent uit tegen vormen van overheidsdwang, censuur en beknotting van de rechten van het individu, die heden ten dage vaak vermomd gaan als maatregelen die 'voor ons aller bestwil zijn.'
Wat is er mis met verschillen tussen man en vrouw?
De neiging tot grootspraak is geen unieke mannelijke eigenschap. Zo beweren Rosalind Barnett en Caryl Rivers op bladzijde 13 van hun nieuwste boek Bij gelijke geschiktheid: waarom mannen en vrouwen hetzelfde zijn dat al hun onderzoek en alle onderzoek van collega’s de notie van essentiële verschillen heeft weerlegd. Daar zal men vreemd van opkijken in de wetenschappelijke wereld. Er is een gigantische hoeveelheid solide wetenschappelijk bewijsmateriaal over sekseverschillen in gedrag, motivatie en talenten - en we komen er langzamerhand ook achter hoe die samenhangen met de biologie.

Een baby op maat
Een vrouw die wel een kinderwens maar geen vruchtbare man heeft, moet het sperma van elders laten aanrukken. Spermabanken adverteren tegenwoordig op het internet (bijvoorbeeld http://www.cryobank.com). De vrouwelijke cliëntèle kan op het web een donor uitzoeken. Desgewenst wordt zijn volledige doopceel gelicht, tot zijn psychische gesteldheid toe. Rietjes met zijn sperma worden in een stikstoftankje vergezeld van zaadspuitjes naar de arts van de wensmoeder gestuurd.

Niet spreiden maar scheiden
De overheid wil integratie bevorderen door meer blanken in zwarte probleemwijken te huisvesten. Eureka? Nee, want autochtonen slaan nu juist op de vlucht voor beroerd onderwijs en verloedering. Oplossing: geen gedwongen spreiding, maar een beschaafde, vrijwillige vorm van 'apartheid'.

Marcel Roele Weg met de verzorgingsstaat
Twintig jaar geleden gooide Charles Murray (61), volgens de New York Times “de meest beruchte sociale wetenschapper,” zijn eerste knuppel in het hoenderhok, met de publicatie van zijn boek Losing Ground. Daarin betoogt hij dat de Amerikaanse verzorgingsstaat een onderklasse heeft gecreëerd van luie, oneerlijke mensen met weinig verantwoordelijkheidsgevoel.

Het einde van positieve discriminatie?
De VVD wil af het voorkeursbeleid voor vrouwen en allochtonen. Dat vertelde haar Kamerlid Ruud Luchtenveld bij het debat over de Wet Gelijke Behandeling. Minister Thom de Graaf van Bestuurlijke Vernieuwing reageerde opmerkelijk tolerant op de politiek-incorrecte uitspraken van Luchtenveld. Zonder zelfs maar te refereren aan het dagboek van Anne Frank liet de D66-er in het parlement weten dat hij een voorstander is van positieve discriminatie maar dat hierover “discussie mogelijk is,” hoewel hij die niet wil openen.

De vacature Fortuyn
Nauwelijks een halve dag voor de moord op Fortuyn voorspelde directeur Van Dijk van onderzoeksbureau Intomart in de Volkskrant dat de Lijst Pim Fortuyn 38 kamerzetels zou halen. Het werden er op 15 mei 2002 uiteindelijk 26 en daar waren op 22 januari van dit jaar nog 8 van over. Vanaf het moment van de moord op 6 mei tot en met de begrafenis op 10 mei rouwde het Nederlandse volk massaal, emotioneel en expressief - alsof men een geliefde leider en redder des vaderlands had verloren. "LPF" en "Wij gaan door", scandeerde de menigte bij de Laurentiuskathedraal en langs de route van de rouwstoet. De spreekkoren die "Pim" of "Pimmetje" riepen, waren niet van de lucht - met geen politicus was het Nederlandse volk zo familiair. Tien maanden later kwamen bij het proces tegen de moordenaar anderhalve man en een paardekop opdagen. Pims broers raken de herdenkingsvlaggen die we op 6 mei kunnen uitsteken aan de straatstenen niet kwijt.

De postume karaktermoord op Cyril Burt
De Britse psycholoog Sir Cyril Lodovic Burt (1883-1971) stond van het begin van de jaren dertig tot aan het begin van de jaren zeventig bekend als de titaan van de IQ-studies. Pal voor zijn dood kende de American Psychological Association hem als eerste buitenlander de prestigieuze Edward Lee Thorndike- prijs toe. In een postuum verschenen verzameling essays die zijn collega's aan hem opdroegen, werd hij de "dean of the world's psychologists" genoemd. Binnen acht jaar sloeg de publieke opinie volkomen om. Burt werd zowel in de populaire pers als door collega-wetenschappers omschreven als een fraudeur en een charlatan. Hedendaagse critici van IQ-studies verwijzen nog gaarne naar de Burt-affaire. Zij zou immers aantonen dat het onderzoek naar de erfelijkheid van intelligentie, een gebied waarop Burt een pionier was, niet alleen politiek omstreden is, maar ook een traditie kent van wetenschappelijke fraude.

De zorgzame samenleving
De afgelopen eeuw is de afstandelijke Vadertje Staat veranderd in een bedillerige Moeder Overste. De burger wordt voortdurend tegen zichzelf in bescherming genomen. Zo moet hij in de auto een gordel om en op de brommer een valhelm op. Het leven moet ontdaan worden van alle risico's, maar mannen houden juist wel van een beetje gevaar. Naarmate zij beter beschermd zijn tegen ongelukken, wordt hun rijstijl wilder. Daar komen brokken van en voor straf betalen mannen hogere verzekeringspremies voor hun voertuig.

Discrimineren mag!
We zijn bang om te discrimineren, maar dat is nergens voor nodig. Onze voorkeur om met Ons Soort Mensen om te gaan, schaadt niemand. Pas als de overheid zich ermee bemoeit, lijden alle burgers eronder - blank én zwart.

Vermoorde onschuld
In de afgelopen honderd jaar zijn ruim tweehonderd miljoen mensen door hun soortgenoten gedood. Een flink aantal slachtoffers komt op rekening van ideologieën, zoals communisme en nationaal-socialisme. Toch was de twintigste eeuw helemaal niet bloediger dan de rest van het millennium.

Het gelijk van rechts
Margaret Mead (1901-1978) is een van de meest geciteerde antropologen van de twintigste eeuw. Generaties studenten in de antropologie, maar ook in de psychologie en sociologie, kregen les uit handboeken waarin haar werk lovend werd besproken. Margaret Mead was een student van Franz Boas, de vader van de culturele antropologie. Boas bouwde niet alleen een vakgebied op; hij bestreed ook het bestaansrecht van andere vakgebieden. Zo beschouwde hij het idee dat intelligentieverschillen tussen individuen of tussen etnische groepen mogelijk een genetische basis hadden, als niet alleen onjuist maar ook moreel verwerpelijk.

Oosterse wijsheid
De westerling wil de natuur beheersen. Hij wil het gevoel hebben dat hij zijn omgeving kan beïnvloeden en hij weet zeker dat zijn succes afhangt van zijn slimheid en ijver. De hindoe leert juist om alle controle uit handen te geven en te berusten. Daarmee bouwt hij een goed karma op dat uitzicht biedt op een beter lot in een volgend leven. Als hij zich maar genoeg onthecht, ontkomt hij ooit aan de cyclus van incarnaties en belandt in het nirwana.

Racist!
Op 31 maart 2000 hield emeritus hoogleraar psychologie Dolph Kohnstamm aan de Universiteit van Amsterdam de eerste Kohnstammlezing, die is vernoemd naar zijn grootvader, een beroemd opvoedkundige uit de eerste helft van de vorige eeuw.

Progressieve intellectuelen tegen echte wetenschappers
In 1992 zou de viering van het eeuwfeest van de psychologie in Nederland worden opgeluisterd door een bezoek van de psycholoog Hans Jürgen Eysenck, die was uitgenodigd om in Amsterdam de Duijkerlezing te geven. In De Psycholoog werd de aankondiging van de lezing vergezeld van een geschreven portret van Eysenck door Willem Hofstee, hoogleraar te Groningen en deskundige op het gebied van persoonlijkheid en intelligentie.

Het einde van Nederland
Nederland is een democratie, een verzorgingsstaat, een immigratieland en een multiculturele samenleving. Dat zijn vier kenmerken die zich niet laten combineren. Een multiculturele samenleving ondermijnt de democratie; en immigratie ondermijnt de verzorgingsstaat.

De gedachtenpolitie
De maakbare mens hoorde bij de ideologie van de jaren zestig, de biologie van gedrag was taboe. Toen Wouter Buikhuisen in 1978 wilde onderzoeken of de hersenen van criminelen verschillen van die van brave burgers, werd hij door Hugo Brandt Corstius een fascist genoemd.

De lieve eilandbewoner
Hoeveel is een mensenleven waard? Vijf Engelse ponden voor een volwassene en twee pond voor een kind. Dat was tenminste de premie die Britse politieagenten en soldaten in het begin van de negentiende eeuw kregen voor gedode Tasmaanse inboorlingen. Hele stammen werden neergeknald.

Apartheid als excuus
Aan de vooravond van de algemene verkiezingen op 14 april 2004 had de Zuid-Afrikaanse president Thabo Mbeki goed nieuws: de criminaliteitscijfers in zijn land dalen, en met de honger komt het ook goed. De landbouwgronden, nu nog vaak in handen van blanke boeren, zullen eerlijker worden verdeeld zodat de armen in hun eigen voedselbehoefte kunnen voorzien.

Op de juiste plaats
Neem je als bestuurder je verantwoordelijkheid als je aftreedt of juist als je op het pluche blijft zitten? Kun je een culturele revolutie bewerkstelligen door personeel te straffen voor fouten of te belonen voor goede daden? Dat hangt allemaal af van de psyche van de functionaris.

Ruimte voor rijkaards
Een jaar of zes geleden vloog Kees van Kooten in een Dakota over ons land en riep, wijzend op de weilanden onder hem: "Moet je zien, Nederland is toch nog lang niet vol?" Jan Kuitenbrouwer noemt deze opmerking kenmerkend voor het `etno- correcte' denken uit die dagen. Omdat Hans Janmaat `vol is vol' had gezegd, moest iedere goede vaderlander benadrukken dat er plaats genoeg is in Nederland.

Seks of socialisme
"Karl Marx had gelijk," zei de insectendeskundige Edward Wilson twee jaar geleden. "Het socialisme werkt - niet bij mensen, maar wel bij mieren en bijen." Mieren beschouwen zelfs hun maaginhoud als collectief eigendom. Als twee nestgenoten elkaar tegenkomen, onderzoeken ze wie de volste maag heeft.

Kyoto: de illusie van het maakbare klimaat
Het klimaat is in de war. De winter was extreem zacht, terwijl we in 1997 nog een Elfstedentocht hadden, El Niño bracht in 1998 overstromingen in de woestijnen en droogte in het regenwoud, en in 1996 werden de subtropen geteisterd door verschrikkelijke orkanen.

Waardeloos
De natuur heeft wijze levenslessen voor ons in petto. Zo kun je bijvoorbeeld beter niet gaan zwemmen in een kreek met krokodillen of zonnebaden op een savanne vol leeuwen.

Externe Links:

Wikipedia: Marcel Roele
Marcel Roele schrijft over huidkanker
Marcel Roele
Marcel Roele
Marcel Roele
Marcel Roele